از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

شعری در وصف امیرالمومنین (ع) – آنـکـه بر دوش رسول مدنی پـای نهاد

کرد بتها ز حـرم جـمله نگـونسار عـلیسـت)
آنـکـه بر دوش رسول مدنی پـای نهاد

. کرد بتها ز حـرم جـمله نگـونسار عـلیسـت
آنـکه در بسـتر پـیـغـمبر اسـلام بخفت

. حافظ جان وی از فـرقه خونخوار علیـست
آنـکه گـرد مـحـن از چهره ایتـام زدود

هـمـدم مـردم درمـانـده افـگـار عـلـیـست
آنـکه بشکافت بگهواره ز هم اژدر را

شـیـر مـیـدان یـلـی حـیـدر کـرار عـلیـسـت
آنـکه در خانه حق شد متـولـد ز شرف

خـانـه زاد احـد و مـحـرم اسـرار عـلـیست
آنـکه در خم غـدیر آمـده بـر خـلق امیر

. مـظـهـر لـطـف خـداونـد جـهاندار عـلیست
آنـکه با قاتل خـود لطف و مدارا فرمود

ابـن عـم نـبـی و مـظـهـر دادار عـلـیسـت
آن یدالله که دا کرد سر از پیکر عمرو

صـاحـب تـیـغ دو سـر آیـت قـهـار علیست
کـی تـوانـم بـمـدیحش سخنی ساز کنم

فـوق اوهـام عـلی بـرتـر افـکـار عـلیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *