آرشیو سخنان امام علی به ابن ملجم

  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْمحمد بن ابی بکر (فرماندار مصر) گروهی از اهالی مصر از جمله عبدالرحمن بن ملجم را به عنوان میهمانان مصر نزد حضرت علی علیه السّلام فرستاد ، […] 0

    سخنان امام علی به ابن ملجم

    بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْمحمد بن ابی بکر (فرماندار مصر) گروهی از اهالی مصر از جمله عبدالرحمن بن ملجم را به عنوان میهمانان مصر نزد حضرت علی علیه السّلام فرستاد ، […]

    ادامه ...