• امیرالمومنین علیه السلام در کنار تنور یتیمان شهدا در تاریخ زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است: روزی او زنی را مشاهده کرد که او مشک آبی را به دوش گرفته […]
  • هـر چـه مـردم از فـرهـنـگ و اسـلام نـاب مـحـمـّدی صـلی الله عـلیـه و آله رسـول خـدا صـلی الله عـلیـه و آله فـاصـله مـی گـیـرند، خرافات و تعصّبات جاهلانه فـراوانی دامنگیر […]
  • اشارهخبّاب فرزند «ارت بن جندله» از قبیله تمیم یا خزاعه بود که به ابوعبداللَّه یا ابومحمد یا ابویحیی کنیه داشت. وی از سابقین اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و […]