• همام فرزند شریح بن یزید از بزرگان شیعه و از یاران مخلص امیرالمومنین علیه السلام بوده است. وی از عبادت کنندگان بزرگ و تارک دنیا بود و با شنیدن اوصاف […]
  • خلیفه سوم در بالا گرفتن اعتراض های عمومی فکر می کرد که علی علیه السلام نقش تعیین کننده دارد، از این رو یک روز به هنگام ظهر، در حالیکه ظرفهای […]
  • [صفحه ۳۴۳]من لا یثق بنفسه و لا یطلق لها العنان، و یضع قاعده لمیولها و رغباتها حتی اذا غفلت او شذت لامها و انبها، من فعل هذا نجح و ربح، […]