آرشیو اصحاب امام علی – ذکر چند فضیلت از محمّد بن ابوبکر